Financiële steunmaatregelen voor de uiterlijke verzorging

Nederland is sinds zondag 19 december 2021 in lockdown tot en met in ieder geval 14 januari 2022. Het kabinet wil hiermee de zeer snelle verspreiding van de omikron-variant vertragen en de zorg voor iedereen toegankelijk houden, want anders wordt een overbelasting van de zorg steeds reëler. Een bittere pil voor de niet-medische contactberoepen in de uiterlijke verzorging, want zij hebben hun deuren moeten sluiten. FNV MOOI zet de financiële steunmaatregelen op een rij. Aan jou het advies goed te informeren naar eventuele wijzigingen. FNV MOOI ervaart regelmatig dat geheel onverwacht de regelingen – die te vinden zijn op de website van de Rijksoverheid – weer iets worden aangepast.

Extra en gepaste steun
De financiële steunmaatregelen zijn voor veel ondernemers niet toereikend. FNV MOOI blijft vragen om extra en gepaste steun voor die ondernemers, maar er zit weinig tot geen beweging in. Daarom zetten we nog een keer op een rij hoe het er op dit moment voor staat met de financiële steunmaatregelen. We hopen dat het nieuwe kabinet met een oplossing gaat komen, zodat meer mensen geholpen worden.

Persconferentie 14 januari
Op vrijdag 14 januari om 19 uur is er weer een persconferentie, die deze keer wordt gehouden met de nieuwe minister voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport: Ernst Kuipers. De huidige lockdown duurt tot en met 14 januari. Het OMT en de nieuwe coronaminister Ernst Kuipers zien weinig ruimte om veel te versoepelen later deze week, omdat de aantallen positieve besmettingen hard stijgen. Volgens Ernst Kuipers moet er een langetermijnbeleid gemaakt worden, omdat corona niet meer weggaat.

Medische contactberoepen toegestaan
Sinds 19 december 2021 zijn alleen medische contactberoepen toegestaan. Contactberoepen die zorg verlenen mogen open blijven. Dat is te lezen op de website van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/winkels-en-contactberoepen/kapper-masseur-en-andere-contactberoepen. Contactberoepen mogen alleen medisch noodzakelijke behandelingen uitvoeren die vallen onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz): https://wetten.overheid.nl/BWBR0037173/2022-01-01. Medische contactberoepen hebben tijdens de lockdown geen verplichte sluitingstijd. Er geldt een mondkapjesplicht.

In het document dat je kunt downloaden, staan een aantal punten in de uitzonderingenlijst (punten K. L en M.), die van belang zijn voor de contactberoepen in de UV. Je valt niet onder de Wkkgz en hoeft niet aan de verplichtingen te voldoen uit de Wkkgz en je mag je werkzaamheden sinds 19 december 2021 t/m tenminste 14 januari 2022 dus niet uitvoeren, bij onder andere:

 • K. Pedicurebehandelingen, voor zover er geen sprake is van een medische pedicurebehandeling.
 • L. Handelingen van schoonheidsspecialisten en visagisten, voor zover zij de huid reinigen en (niet permanente) make-up of huidverzorgende crèmes aanbrengen. Dit voor zover de middelen die gebruikt worden geen kans op schade voor de gezondheid van de cliënt met zich kunnen brengen.
 • M. Het knippen en verzorgen van haar in kapsalons.

In het document staat eveneens het volgende vermeld onder de uitzonderingenlijst:
Let op: de bovenstaande handelingen (a tot en met v) vallen niet onder de verplichtingen van de Wkkgz, tenzij deze handelingen een onderdeel zijn van zorg die wordt verleend op basis van de Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg. Bijvoorbeeld als het gaat om pedicurebehandelingen in een verpleeghuis, oog- of oormetingen in een ziekenhuis of in de huisartsenpraktijk. In die gevallen zijn de zorgaanbieders op grond van de Wkkgz verantwoordelijk voor goede zorg, waaronder de goede toepassing van de hulpmiddelen.

Staatscourant
Alle andere contactberoepen in de UV zijn dus gesloten en mogen hun werk tot tenminste 14 januari 2022 niet uitoefenen, niet in de salon en ook niet thuis. Deze maatregel lees je op de website van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/winkels-en-contactberoepen/kapper-masseur-en-andere-contactberoepen.

De maatregel is ook te lezen in de Staatscourant: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-50593.html.

Hieronder het stuk dat betrekking heeft op de contactberoepen:
Contactberoepen
De uitoefening van contactberoepen wordt verboden, zowel thuis als in publiek toegankelijke plaatsen. Dit zijn beroepen waar 1,5 meter afstand houden niet mogelijk is, waaronder de kappers en schoonheidsspecialisten. Van het verbod zijn uitgezonderd contactberoepen ten behoeve van zorg van een zorgaanbieder als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, of jeugdhulpaanbieder als bedoeld in artikel 1.1 van de Jeugdwet, of aanbieder als bedoeld in artikel 1.1.1, eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Voorts zijn rijinstructeurs en -examinatoren uitgezonderd van dit verbod.

Financiële maatregelen
Het economisch steunpakket is verlengd door de overheid. Hieronder lees je welke maatregelen er zijn en aan welke voorwaarden je moet voldoen. De informatie wordt mogelijk nog aangepast. Houd dus de website van de Rijksoverheid goed in de gaten: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen.
Let op: Als blijkt dat je geen recht op steun hebt, moet je alles terugbetalen. Heb je wel recht op een steunmaatregel maar ontvang je teveel subsidie, dan betaal je dat deel wat teveel uitgekeerd is terug.

Een woordvoerder van het Crisisteam vult aan: Een boeteprincipe kennen de steunmaatregelen niet. Bij de NOW is er wel een korting bij een meer dan toegestane loonsomdaling (in het geval van de NOW5 is een loonsomdaling van maximaal 15% toegestaan).

Als een ondernemer een subsidieaanvraag voor de TVL doet wordt er een verleningsbesluit genomen. De beoordeling van RVO vindt plaats op basis van de door de ondernemer opgegeven omzet in de referentieperiode en het geschatte omzetverlies in de aanvraagperiode. Indien op basis van deze gegevens de ondernemer in aanmerking komt voor de subsidieverlening, wordt 80% van het bedrag waarop de ondernemer op basis van de aangeleverde data recht heeft, uitgekeerd. Komt een ondernemer niet in aanmerking dan wijst RVO de aanvraag van deze ondernemer af.

Is een aanvraag verleend omdat de ondernemer aan de voorwaarden voldoet en de omzetgegevens uit de referentieperiode komen ook overeen met de gegevens van de Belastingdienst, dan wordt er een vaststellingsbesluit genomen. Dit besluit wordt genomen op basis van de werkelijke omzetgegevens van bv de Belastingdienst en bij bedragen boven de € 125.000 ook gegevens uit een accountantsrapport. Mocht op basis van de gevalideerde gegevens blijken dat de ondernemer het omzetverlies te hoog heeft ingeschat, moet (er een deel van) de subsidie worden terugbetaald. RVO heeft ruime betalingsregelingen en biedt ruimte voor maatwerk. Zo kan een regeling worden getroffen over 24 maanden. De ondernemer krijgt dan geen boete en hoeft ook geen rente te betalen.

 1. Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q4 2021 (open) en Q1 2022 (nog niet open)
  Voor wie: mkb-bedrijven en zzp’ers
  Doel: dekken van zakelijke vaste lasten zoals huur, abonnementen en verzekeringen. Voorwaarden en specificaties:
 • De TVL dekt 100% van de berekende vaste lasten en is bedoeld voor alle bedrijven in Nederland. Let op: het gaat hierbij om de berekende vaste lasten en niet om de werkelijke vaste lasten: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl/tvl-q4-2021/berekening.Vaste lasten zijn uitgaven die je elke maand, elk kwartaal of elk jaar doet. Het zijn terugkerende kosten die voldaan moeten worden omdat je een overeenkomst bent aangegaan met een leverancier, provider of dienstverlener. Voorbeelden van vaste lasten zijn: huur of hypotheek.
  Er wordt dus gewerkt met vaste percentages van de vaste lasten ten opzichte van de omzet. Deze percentages zijn afkomstig van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) en zijn gekoppeld aan een SBI-code (standaard bedrijfscode). Deze code geeft aan wat de hoofd- en nevenactiviteiten van een bedrijf zijn. Als bedrijf krijg je een SBI-code als je je inschrijft bij de Kamer van Koophandel.
 • Je vaste lasten dienen minimaal € 1.500 euro per kwartaal te zijn.
 • Om in aanmerking te komen voor TVL Q4 2021 moet je minimaal 20% omzetverlies hebben. Dit percentage moet nog worden goedgekeurd door de Europese Commissie. Voor TVL Q1 2022 wordt dat (zoals het er nu voor staat) 30%.Over waarom dit percentage in Q4 20% is en in Q1 30%, geeft een woordvoerder van het Crisisteam het volgende aan: Ondernemers hadden door de korte tijd tussen de aankondiging en de invoering van de lockdown weinig kans om hun bedrijfsvoering tijdig aan te passen. Daarom heeft het kabinet het economisch steunpakket voor het vierde kwartaal van 2021 verruimd, ondernemers komen in het vierde kwartaal in aanmerking voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten bij 20% omzetverlies in plaats van bij 30%. Meer informatie vind je hier: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken-en-klimaat/nieuws/2021/12/21/kabinet-breidt-coronasteun-uit-na-directe-lockdown.
 • Minstens één vestiging van je bedrijf heeft een ander adres dan je privéadres. Of de vestiging staat los van de privéwoning en heeft een eigen opgang of toegang.
 • De TVL Q4 2021 kun je nu aanvragen t/m 28 januari 2022 17 uur. De TVL Q1 2022 is nog niet open.
 • Via de adviestool zie je waar je recht op hebt: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl/adviestool.
 • Kijk hier voor alle voorwaarden: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/subsidie-vaste-lasten-tvl.
 • Aanvragen doe je via RVO: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl.
 1. Bbz als alternatief voor Tozo
  Voor wie: ondernemers
  Doel: Vervanging van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) (gestopt per 1 oktober 2021).
  Specificaties:
  Tot 1 april 2022 is de uitvoering van de Bbz-uitkering (Besluit bijstandverlening zelfstandigen) tijdelijk vereenvoudigd. Deze versie van de Bbz wordt ook wel Bbz-light genoemd. De vereenvoudiging houdt het volgende in:
 • Gemeenten hoeven geen vermogenstoets uit te voeren.
 • Ondernemers kunnen met terugwerkende kracht van maximaal twee maanden een Bbz-uitkering aanvragen.
 • De gemeente stelt het inkomen en de hoogte van de Bbz-uitkering vast per kalendermaand i.p.v. per boekjaar.

De vereenvoudigde Bbz verschilt op twee punten van de Tozo:

 • De levensvatbaarheidstoets:
  Om in aanmerking te komen voor de Bbz moet een bedrijf of zelfstandig beroep levensvatbaar zijn. Dit wordt bij de Bbz getoetst, bij de Tozo gebeurde dat niet. Je bedrijf is levensvatbaar als je inkomsten na bijstandsverlening voldoende zijn om je zakelijke en privélasten te betalen.
 • De kostendelersnorm:
  De hoogte van de Bbz is afhankelijk van het aantal huisgenoten van 21 jaar of ouder. Hoe meer huisgenoten van 21 jaar of ouder, hoe lager je uitkering. Dit was niet het geval bij de Tozo.

Verder specificaties:

 1. NOW5 en NOW6
  Voor wie: werkgevers zodat zij hun werknemers kunnen doorbetalen.
  Specificaties:

Aanvulling woordvoerder Crisisteam: De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de omzetdaling. De omzetdaling moet ten minste 20 procent zijn. De hoogte van de NOW-subsidie wordt gebaseerd op de vermenigvuldiging van het omzetverlies (met een maximum van 90%) met de loonsom en met het compensatiepercentage van 85%. Deze uitkomst wordt vervolgens nog verhoogd met het forfaitaire percentage (40%). Een forfaitaire opslag wordt meegerekend voor overige, bijkomende werkgeverskosten (denk hierbij aan het werkgeversdeel voor pensioenpremies, vakantiegeld, etc.)

 1. Belastingmaatregelen
  Voor wie: ondernemers
 • Belastinguitstel voor ondernemers is automatisch verlengd tot eind 2021. Dit geldt voor betalingen die onder het coronabesluit vallen, t/m 31 januari 2022. Heb je nooit eerder om uitstel gevraagd of alle schulden al afgelost, dan kun je dit alsnog aanvragen.
 • De invorderingsrente blijft een half jaar langer 0,01%; tot 1 juli 2022. Dit was januari 2022.
 • De terugbetaling van de belastingschuld start nog steeds vanaf 1 oktober 2022. Ondernemers krijgen dan 5 jaar de tijd om de belastingschuld af te lossen.
 • Kijk hier voor extra informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/belastingmaatregelen.

De woordvoerder va het Crisisteam geeft aan dat het financiële maatregelenpakket in principe af is en er voorlopig niets wijzigt. FNV MOOI adviseert de website van de Rijksoverheid in de gaten te (blijven) houden. Kijk hier voor alle informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen. Ook de website van de KvK geeft veel informatie: https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/.

 

 

 • Vraag
  aan FNV MOOI?

  • Bel 030 - 23 14 221
  • Stel je vraag per e-mail
 • Word lid
  van FNV MOOI

  • Hulp & advies
  • Kortingen op producten
  • Antwoorden op al je vragen
  Klik hier