Nieuwe kappers-cao

 

Wat vind jij van het onderstaande onderhandelingsresultaat?

De afgelopen tijd heeft FNV MOOI veel overleg gehad over een aangepaste Kappers-cao, die z.s.m. moet gaan gelden voor alle werknemers in de kappersbranche. Inmiddels ligt er een onderhandelingsresultaat: een cao voor één jaar. Deze nieuwe cao heeft als grootste focus een stijging van de lonen. Hiermee kun jij de snel oplopende kosten voor energie, benzine en boodschappen beter betalen. Ook zorgt deze loonstijging ervoor dat de lonen in de kappersbranche verbeteren, want deze zijn zo ver gezakt dat zij dicht bij of soms zelfs onder het wettelijk minimumloon (WML) uitkomen. En dat mag in de toekomst natuurlijk niet weer gebeuren.

Loonsverhoging
FNV MOOI heeft gepleit en uitgebreid gesproken voor en over een kappersbranche die ertoe doet. Een kappersbranche waarin arbeidsvoorwaarden ervoor zorgen dat werknemers in de branche willen blijven werken en nieuwkomers verleid worden in de branche te komen werken. Natuurlijk is de kappersbranche hard geraakt door corona, dus de bomen groeien niet tot in de hemel. Maar deze mooie branche kan het probleem niet voor zich uit blijven schuiven. De branche moet werken aan verbeteringen op het vlak van arbeidsvoorwaarden. Het is belangrijk dat de werknemer zich weer gewaardeerd voelt. FNV MOOI gaat er dan ook vanuit dat met deze afspraken een nieuwe start gemaakt wordt om te bouwen aan een mooie toekomst. Een toekomst waarin de kappersbranche een fijne branche is om in te werken en in te groeien. Een loon waarmee je al je vaste lasten kunt betalen en normaal kunt leven, is daar een belangrijk onderdeel van.
Kijk je met dat in je achterhoofd naar de nu afgesproken loonsverhoging, dan kun je constateren dat het afgesproken percentage loonsverhoging boven het landelijk gemiddelde ligt voor een cao voor één jaar. Een MOOIe start voor de rest van de cao-onderhandelingen die volgend jaar volgen. Maar die moeten dan wel plaatsvinden.

Afspraken in het kort(dit is nog geen cao-tekst) (onder voorwaarden dat de minister de cao goedkeurt en de subsidie goedgekeurd wordt voor opleiding/training/loopbaan en de budgetcoach)

 • Looptijd: De cao loopt van 1 juli 2022 t/m 30 juni 2023.
 • Lonen: De Loonsverhoging wordt gerealiseerd per 1 juli 2022 en bedraagt 4,5%. Dit geldt ook voor de BBL-lonen en ook voor de meeste toeslagen, zoals bijvoorbeeld de stagevergoeding
 • Uitbreiding vakantiedagen o.b.v. aantal dienstjaren met één dag:
  Het opbouwen van extra vakantiedagen voor werknemers op grond van het aantal jaren dat zij ononderbroken in dienst zijn bij dezelfde werkgever (zogenaamde dienstjaren) per 1 januari 2023 wordt als volgt gewijzigd:
  -5 tot 10 jaar = 1 extra vakantiedag
  -10 tot 15 jaar = 2 extra vakantiedagen
  -15 tot 20 jaar = 3 extra vakantiedagen
  -20 jaar of meer = 4 extra vakantiedagen
 • Vakantiedagen o.b.v. leeftijd vervallen per 1 januari 2023 i.v.m. leeftijdsdiscriminatie:
  Het opbouwen van extra vakantiedagen voor werknemers op grond van leeftijd vervalt per 1 januari 2023. Werknemers behouden het recht op de tot 1 januari 2023 opgebouwde extra vakantiedagen op grond van leeftijd.
 • Inleveren vakantiedagen bij ziekmelden wordt teruggebracht van vier naar twee dagen:
  Werknemers die zich in een kalenderjaar één keer ziekmelden krijgen één vakantiedag minder dan normaal. De werknemers die zich in hetzelfde kalenderjaar voor de tweede keer ziekmelden, ontvangen wederom één vakantiedag minder dan normaal. Bij een derde ziekmelding verlies je geen vrije dagen meer.
  Het aantal vakantiedagen dat vervalt, is echter nooit groter dan het aantal ziektedagen en bedraagt in het geval van twee ziekmeldingen maximaal twee dagen per kalenderjaar.
  De regeling wordt naar evenredigheid toegepast bij:
  -een parttime werknemer;
  -een dienstverband dat na de eerste werkdag van het kalenderjaar is begonnen en/of voor de laatste werkdag van dat jaar is beëindigd.
 • Ontvangen van extra vakantiedagen bij niet-ziekmelden wordt teruggebracht van twee dagen naar één dag:
  Werknemers die zich in het kalenderjaar niet ziek hebben gemeld, hebben recht op één (1) extra vakantiedag. De regeling wordt ook hier naar evenredigheid toegepast.
 • Er wordt geld vrijgemaakt voor een opleiding/training/loopbaan en de budgetcoach:
  Om te investeren in de vakbekwaamheid en arbeidsmarktpositie van de werknemer heeft werknemer vanaf 1 juli 2022 tot en met 30 juni 2023 recht op een individueel opleidingsbudget van EUR 200,- dat door werkgever aan werknemer ter beschikking wordt gesteld. Over het individuele opleidingsbudget zoals hiervoor genoemd kan de werknemer in de periode van 1 juli 2022 tot 1 januari 2023 vrij beschikken voor het volgen van vakgerichte opleidingen en cursussen. Indien het budget voor 1 januari 2023 niet is aangewend, kunnen werkgever en werknemer in overleg besluiten hoe het budget aangewend wordt. (Let op: het vrijgemaakte bedrag is gemaximeerd).
  Daarnaast wordt ook geld vrijgemaakt om in deze cao EUR 100.000,- beschikbaar te stellen voor arbeidsmarktvouchers. Dat geld willen de sociale partners gebruiken voor werknemers die, binnen of buiten hun vakgebied, een cursus of opleiding willen volgen die hun arbeidsmarktpositie versterkt en waarmee ze een nieuwe stap in hun loopbaan kunnen maken. Ook kan de voucher gebruikt worden voor loopbaanadvies of een budgetcoach.
 • ANKO en Bonden hebben studie-afspraken gemaakt:
  De afspraken gaan over onder andere het Loongebouw, inclusief loongebouw B en verbeteren van de kwalitatieve instroom van gediplomeerde startende beroepsbeoefenaars.
  Bonden hebben aangegeven dat bij de studies alles in het licht moet staan van betere arbeidsvoorwaarden.

Een MOOIe basis
FNV MOOI is blij dat sociale partners overeenstemming met elkaar hebben bereikt en er 4,5% aan loonsverhoging ligt. Met deze cao is er weer een basis gecreëerd waarop verder gebouwd kan worden naar een degelijke, lonende cao in de toekomst. Daarbij is FNV MOOI tevreden dat zijn doel om de kortlopende cao van één jaar te realiseren, is gehaald.

Uiteraard is FNV MOOI benieuwd hoe jij over dit nieuws denkt. Wij horen daarom graag jouw mening want jij maakt uit of wij deze cao gaan goedkeuren. Laat het ons weten en stuur een e-mail met je naam en lidmaatschapsnummer naar info@fnvmooi.nl, uiterlijk maandag 16 mei 12:00 uur.