Tweede Kamerverkiezingen – Wie krijgt jouw stem?

Het is bijna zover: op woensdag 17 maart mogen we onze stem uitbrengen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen. Weet jij al naar welke partij jouw voorkeur uitgaat en wie jouw stem krijgt? Deze verkiezingen doen er maar liefst 37 partijen mee. Er zijn – zoals altijd – 150 zetels te verdelen. FNV MOOI licht een aantal belangrijke standpunten uit, zoals het WML (Wettelijk Minimumloon) en de koppeling aan de lagere uitkeringen, doorbetaling van het loon bij ziekte, de WW, het pensioen voor werknemers en ZZP’ers en voor ZZP’ers ook de verplichting op de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Kortom: punten waar de werkenden in onze branches mee te maken kunnen krijgen.

Wettelijk Minimumloon
FNV MOOI kwam op de website van RTL Nieuws een mooi stukje tekst tegen over het verhogen van het minimumloon voor werknemers. Dit is belangrijk voor onze branches, omdat veel kappers en beautyprofessionals het minimumloon of net iets meer verdienen en een verhoging van het minimumloon dus voor velen direct voelbaar is in de portemonnee. 

Verhogen minimumloon voor werknemers

Op de website van RTL Nieuws is te lezen dat het verhogen van het minimumloon het gunstigst uitpakt bij linkse partijen. Volgens het artikel zijn er in het kort drie ‘smaken’ te onderscheiden:

 1. Smaak 1: de berekening van het minimumuurloon wordt standaard gebaseerd op een werkweek van 36 uur. Vijf partijen stemmen voor: CDA, ChristenUnie, D66, PvdA en SP.
 2. Smaak 2 : het minimumloon wordt verhoogd met 10 procent. Onder andere ChristenUnie en D66 willen deze variant invoeren. De PvdA wil deze variant, plus een generieke loonsverhoging van 13,3 procent. De SP doet er zelfs nog een schepje bovenop met een loonsverhoging van 22,3 procent.
 3. Smaak 3: het verhogen van het minimumloon met 10 procent, waarbij de duur van de werkweek wisselt, is terug te vinden in de plannen van de VVD, DENK en 50Plus. GroenLinks pleit voor een verhoging van 20 procent.

De SP en GroenLinks rollen hierbij als ‘beste’ uit de bus; met hun plannen komt het minimumloon boven de 14 euro, waar de FNV voor strijdt. Hier houd je dus netto het meest aan over.

Het volledige artikel van RTL Nieuws vind je hier: https://www.rtlnieuws.nl/economie/life/artikel/5218864/minimumloon-minimumuurloon-verhogen-politieke-partijen-verkiezingen.

Enkele standpunten
FNV MOOI heeft een aantal standpunten van de grootste politieke partijen m.b.t. werk en inkomen op een rijtje gezet voor werknemers en ZZP’ers.

 1. Het Wettelijk Minimumloon (WML) en de eventuele koppeling met de lagere uitkeringen zoals bijstand en de AOW (je pensioen vanuit de overheid).
 2. Doorbetaling loon na één jaar bij langdurige ziekte en verkorten WW.
 3. Pensioen.
 4. Voor ZZP’ers: verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering en pensioen.

 

 1. VVD
 • Hoger minimumloon. Uitkeringen stijgen niet automatisch mee, met uitzondering van AOW en arbeidsongeschiktheid.
 • Meer sociale bescherming door een hogere uitkering direct na baanverlies. De WW-uitkering gaat in de eerste drie maanden omhoog en daarna loopt de hoogte van de uitkering af.
 • Uitsluiting kleine werkgevers van bovenwettelijke afspraken over loondoorbetaling bij ziekte in een sectorale cao.
 • Verlagen van de loondoorbetaling bij ziekte voor kleine werkgevers met minder dan 25 werknemers naar één jaar. De overheid compenseert het tweede jaar.
 • Pensioen: eerlijke overgang naar en transparantie over het nieuwe pensioenstelsel + pensioen dat meebeweegt met de rest van de economie + keuzevrijheid bij het sparen voor pensioen. De VVD wil dat werknemers en werkgevers zelf kunnen kiezen waar ze hun pensioen laten uitvoeren. Je moet bovendien kunnen kiezen voor zaken als latere uitbetaling en het in één keer opnemen van een deel van je pensioen. Ook wil de VVD het mogelijk maken om tijdens de opbouw maximaal vijf jaar geen premie in te leggen. Voor ZZP’ers wordt het makkelijker om vrijwillig pensioen op te bouwen bij een pensioenfonds.
 • Voor ZZP’ers: betaalbare, verplichte basisverzekering voor arbeidsongeschiktheid en meer mogelijkheden om fiscaalvriendelijk pensioen op te bouwen.

Kijk voor meer informatie op www.vvd.nl.

 1. PVV
 • Verhoging minimumloon.
 • Geen aantasting WW.
 • Pensioen: mogelijkheid voor zware beroepen na 40 jaar werk met pensioen + behoud huidig pensioenstelsel + aanpassen rekenrente, voorkomen pensioenkortingen en mogelijk maken indexering.
 • Voor ZZP’ers: vrijwillig verzekeren arbeidsongeschiktheid en pensioen.

Kijk voor meer informatie op www.pvv.nl.

 1. CDA
 • Gerichte lastenverlichting, een verhoging van het minimumloon of een combinatie van ingrepen.
 • Een basisvoorziening voor arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden.
 • Beperken loondoorbetalingsplicht bij ziekte voor werkgevers tot één jaar, te beginnen bij de werkgevers in het MKB. Makkelijker maken voor mensen die herstellen van een zware ziekte of kampen met een (chronische) ziekte om te re-integreren in hun werk.
 • Beperken en verhogen van de WW. De maximale WW-duur wordt één jaar, het CDA verhoogt de uitkering naar 90% van het oude loon in de eerste twee maanden en naar 80% in de daarop volgende vier maanden. Voor het laatste half jaar blijft de uitkeringshoogte, met 70%, ongewijzigd.
 • Pensioen: steunen van het nieuwe pensioencontract + introduceren van een recht op deeltijdpensioen + ook ZZP’ers moeten eenvoudiger en vanzelfsprekender een pensioen kunnen opbouwen.

Kijk voor meer informatie op www.cda.nl.

 1. D66
 • Verhoging van het minimumloon met 10% (als de werkgelegenheid het toelaat met 20%). De loongerelateerde uitkeringen, zoals AOW en bijstand, stijgen deels mee. Vanaf 18 jaar een volledig recht op het minimumloon.
 • Een opslag voor flexwerkers op het minimumloon, zodat zij per uur meer gaan verdienen dan mensen met een vast contract.
 • Invoeren van een betaalbare collectieve arbeidsongeschiktheidszekering waaraan alle werkenden deelnemen.
 • Verkorten van de termijn van loondoorbetaling bij ziekte voor kleine en middelgrote werkgevers naar één jaar. Het tweede jaar collectief verzekeren.
 • Verhoging van de WW-uitkering in de eerste maanden van werkloosheid, maar dit wel budgetneutraal door de WW-uitkering later in stapjes te verlagen
 • Pensioen: onverkorte uitvoering van het pensioenakkoord + verhogen van de AOW-uitkering in combinatie met het afschaffen van de toeslagen en de invoering van de verzilverbare heffingskorting + een tijdelijke ‘premievakantie.’

Kijk voor meer informatie op www.d66.nl.

 1. GroenLinks
 • Verhoging van het minimumloon naar oplopend 14 euro per uur.
 • Iedereen die werkt maar te weinig verdient om van rond te komen, krijgt automatisch maandelijks een bedrag uitgekeerd, via een inkomensaanvulling (de ‘verzilverbare heffingskorting’).
 • Verhoging van de bijstand en de Wajong.
 • Een collectieve basisvoorziening tegen arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden.
 • Pensioen: verhoging van de AOW-uitkering + aanvulling op inkomen bij ouderen zonder aanvullend pensioen en met een gat in hun AOW-opbouw + betaling pensioenpremie voor alle werkenden door werkgevers en opdrachtgevers + schrappen van de wettelijke wachttijd voor een pensioenregeling + eerder stoppen met werken voor mensen met een zwaar beroep.

Kijk voor meer informatie op www.groenlinks.nl.

 1. SP
 • Verhoging van het minimumloon naar 14 euro. Verhoging bijstand, AOW en Wajong. Afschaffing minimum jeugdloon vanaf 18 jaar.
 • Voor ZZP’ers: verbeteren sociale zekerheid, onder meer door een collectieve verzekering tegen arbeidsongeschiktheid.
 • Pensioen: verlagen AOW-leeftijd naar 65 jaar + de AOW gaat met minimaal een kwart omhoog + een nieuw pensioenakkoord zodat de pensioenen meestijgen met de prijzen.

Kijk voor meer informatie op www.sp.nl.

 1. PvdA
 • Verhoging minimumloon stapsgewijs naar € 14,00 per uur. Verhoging maandelijkse AOW-uitkering.
 • Alle werkenden bouwen verplicht bescherming tegen arbeidsongeschiktheid op, opdrachtgevers van ZZP’ers betalen daaraan mee.
 • Kortdurende WW-uitkering van 3 naar 6 maanden. De langdurende WW wordt niet verkort.
 • Pensioen: alle werkenden bouwen vanaf de eerste werkdag verplicht pensioen op + opdrachtgevers van ZZP’ers betalen mee aan het pensioen + invoering generatiepact + geen onnodige kortingen en eerder perspectief op indexatie + werknemers met zware beroepen kunnen na 45 dienstjaren met pensioen.

Kijk voor meer informatie op: www.pvda.nl.

 1. ChristenUnie
 • Hoger minimumloon en bijstand, door een minimumuurloon in te voeren (uitgaande van een 36-urige werkweek, voor werknemers die nu op basis van een 40-urige werkweek werken betekent dat een verhoging met ruim 11%) en daarna nog een 10% stijging van het WML.
 • Een verplichte, betaalbare publieke basisverzekering voor arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden – dus ook voor ZZP’ers.
 • Terugbrengen verplichte loondoorbetaling bij ziekte voor kleine en middelgrote werkgevers naar één jaar.
 • Pensioen: hervorming van het pensioenstelsel in lijn met het uitgewerkte pensioenakkoord + begrijpelijker en adequater nabestaandenpensioen + vermijden van pensioenkortingen + ZZP’ers krijgen ook het recht pensioen op te bouwen bij een pensioenfonds.

Kijk voor meer informatie op www.christenunie.nl.

 1. Partij voor de Dieren
 • Het minimumloon gaat omhoog naar 14 euro per uur. De AOW, de Wajong en de bijstandsuitkering stijgen mee.
 • Het wordt voor ZZP’ers eenvoudiger om vrijwillig te sparen voor pensioen of zich te verzekeren. ZZP’ers krijgen toegang tot een (collectieve) arbeidsongeschiktheids- en pensioenverzekering.
 • Pensioenen: wie 40 jaar gewerkt heeft, krijgt vanaf 65 jaar AOW + mogelijkheid te kiezen voor een lagere AOW-leeftijd in ruil voor een evenredig aangepaste AOW-uitkering + de AOW-uitkering gaat omhoog + werknemers krijgen meer vrijheid en flexibiliteit om keuzes te maken in hun pensioenopbouw.

Kijk voor meer informatie op www.partijvoordedieren.nl.

 1. SGP
 • Invoering minimumuurloon. V.w.b. de AOW wil de SGP ieder jaar kijken hoe de koopkracht van ouderen met een laag inkomen zich ontwikkelt en indien nodig bijspringen om te voorkomen dat mensen onaanvaardbaar veel moeten inleveren.
 • De verplichte loondoorbetaling bij ziekte door de werkgever dient te worden verkort van twee jaar naar anderhalf jaar.
 • De werkloosheidsuitkering wordt korter, bij aanvang hoger en wordt vervolgens trapsgewijs afgebouwd. De duur van de WW gaat naar één jaar, waarbij de opbouw van rechten over een langere periode verloopt.
 • In de WW moet niet automatisch een basisuitkering van drie maanden beschikbaar zijn bij herhaalwerkloosheid, maar geldt altijd het opgebouwde aantal dienstjaren.
 • ZZP’ers dienen niet verplicht te worden tot het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering maar nemen zelf andere, passende maatregelen.
 • Pensioen: het pensioenstelsel moet beter aansluiten op schommelingen in de economie + eventuele koopkrachtreparatie bij gepensioneerden met lage inkomens + passende regelingen voor werkenden met een zwaar beroep + ZZP’ers houden keuzevrijheid in het pensioenstelsel + de AOW-leeftijd moet flexibeler worden.

Kijk voor meer informatie op www.sgp.nl.

 1. Forum voor Democratie
 • Voor ZZP’ers: vereenvoudigen fiscale regelgeving door een belastingvrije voet van €20.000.
 • Pensioen: ZZP’ers niet dwingen om aan verplichte (pensioen)verzekeringen deel te nemen + pensioenen beheerd door deskundigen i.p.v. door sociale partners + meer beleggingsvrijheid en minder dwangbuisregels van DNB voor pensioenfondsen + vrijwillige deelname aan pensioenfonds + AOW- en pensioenleeftijd naar 65 jaar of 40 jaar werken bij zware beroepen + koopkrachtverbetering voor AOW’ers.

Kijk voor meer informatie op www.fvd.nl.

 • Vraag
  aan FNV MOOI?

  • Bel 030 - 23 14 221
  • Stel je vraag per e-mail
 • Word lid
  van FNV MOOI

  • Hulp & advies
  • Kortingen op producten
  • Antwoorden op al je vragen
  Klik hier