Jouw privacy

is ook voor ons belangrijk

Privacy verklaring FNV MOOI

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. In deze privacyverklaring legt FNV MOOI uit op welke wijze zij voldoet aan de wettelijke verplichtingen.

Verwerkingsverantwoordelijke

Verwerkingsverantwoordelijke is:
FNV MOOI
Nachtegaalstraat 37
3581 AC Utrecht
Telefoon 030 2314221
Email: info@fnvmooi.nl

Welke gegevens verwerkt FNV MOOI?

Wanneer je bij FNV MOOI informatie opvraagt vragen wij je persoonsgegevens. Deze gegevens verstrek je altijd rechtstreeks aan ons.

Welke gegevens FNV MOOI verwerkt is afhankelijk van het contact dat we met je hebben:

-Als je informatie bij ons opvraagt, vragen wij je om contactgegevens op te geven zodat wij de informatie kunnen toesturen.

-Als je lid wordt, hebben wij in ieder geval contactgegevens (naam, adres, woonplaats, (mobiele) telefoonnummer en e-mailadres) nodig. Daarnaast vragen we om een geboortedatum en een bankrekeningnummer. Ook vragen we hoeveel uren per week je werkt en in welk vakgebied/beroep. Deze gegevens gebruiken wij voor het lidmaatschap en om je gericht van informatie te voorzien die voor jou van belang is.

-Met het lidmaatschap kun je gebruik maken van de verschillende diensten die FNV MOOI aanbiedt, zoals de FNV MOOI Academie (voor training en opleiding), activiteiten en verschillende kortingsacties. Afhankelijk van de aard van de werkzaamheden die wij voor je verrichten kunnen we meer gegevens verwerken.

-Als je bij ons solliciteert vragen we je om een cv en mogelijk andere persoonsgegevens. Deze gegevens bewaren we maximaal 4 weken nadat je bij ons hebt gesolliciteerd.

-Bezoek je onze activiteiten en evenementen waar wij aan deelnemen dan is het mogelijk dat we daar foto’s (sfeerimpressies) maken. Die foto’s gebruiken we voor onze informatiedragers, zoals onze website en magazines (zoals MOOI Lijfstijl).

Waarom verwerkt FNV MOOI gegevens?

De doeleinden voor de verwerking van persoonsgegevens zijn:

 1. Uitvoering van een lidmaatschap / overeenkomst
  We gebruiken de gegevens om contact met je op te nemen of in het kader van de uitvoering van een dienst of overeenkomst. We kunnen je gegevens gebruiken om diensten en producten te leveren, je vragen af te handelen, van advies of bijstand te voorzien.
 2. Marketing
  We houden je graag op de hoogte van ontwikkelingen in de branche en onze diensten. Dat doet FNV MOOI bijvoorbeeld met e-mails, nieuwsbrieven of via social media.

Door middel van onze website verkrijgen we zelf geen persoonsgegevens, behalve IP-adressen. Deze gebruiken we alleen voor een functioneel doel en om het bezoek aan de website te optimaliseren. Wel hebben wij op onze website koppelingen naar social media platformen. De cookies die deze partijen gebruiken kunnen dienen voor analyse en marketing doeleinden.

Grondslagen

FNV MOOI verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de onderstaande grondslagen:

-Uitvoering van het lidmaatschap of de overeenkomst.

-De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijk verplichting.

-Toestemming

FNV MOOI vraagt alleen om toestemming als dat nodig is voor de verwerking van je persoonsgegevens. Als wij je persoonsgegevens verwerken op basis van toestemming kun je de toestemming op ieder moment weer intrekken. Dat kun je door contact met ons op te nemen. Dit kan telefonisch of via email. De gegevens staan hierboven. In onze nieuwsbrieven vermelden we in de nieuwsbrief de mogelijkheid om je af te melden.

Hoe komt FNV MOOI aan je gegevens?

In alle gevallen krijgen wij de gegevens rechtstreeks van je.

Hoe gaat FNV MOOI om met je gegevens?

Wij gaan zorgvuldig om met je gegevens en nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om een passend beschermingsniveau te waarborgen. Dat betekent dat wij maatregelen hebben genomen om je gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

Dit gaat om maatregelen om onze IT-systemen veilig te gebruiken en misbruik te voorkomen. Maar ook aan beveiliging van fysieke ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen.

Alleen medewerkers en leveranciers hebben toegang tot en verwerken persoonsgegevens voor zover zij daartoe toestemming hebben van het bestuur van FNV MOOI en een verklaring hebben afgelegd dat zij vertrouwelijk met die gegevens omgaan.

We leggen in ons verwerkingsregister vast van welke bronnen we welke gegevens hebben ontvangen.

Bewaren van gegevens

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig. In sommige gevallen bepaalt de wet hoe lang wij gegevens mogen of moeten bewaren. Mocht je hier specifieke vragen over hebben, dan kun je contact met ons opnemen.

Delen van gegevens?

FNV MOOI verstrekt in beginsel geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering van de bond of FNV MOOI daartoe verplicht is op grond van de wet. In de volgende gevallen is dit aan de orde:

-Dienstverleners en bedrijven waar we mee samenwerken
Wij schakelen soms andere bedrijven in om diensten voor ons uit te voeren die te maken hebben met de overeenkomst die wij met je hebben. Dit zijn bijvoorbeeld een incassobureau of advocaten.

-Wij besteden in enkele gevallen de verwerking van persoonsgegevens uit aan derde partijen, bijvoorbeeld onze nieuwsbrieven en magazines. Maar ook onze IT leverancier, ons administratiekantoor hebben inzage in de gegevens. Deze dienstverleners zijn aan te merken als verwerker. Zij hebben geen zelfstandige zeggenschap over de persoonsgegevens die in het kader van de dienstverlening aan hen ter beschikking worden gesteld. FNV MOOI blijft in die gevallen verantwoordelijk voor een zorgvuldige verwerking van je gegevens.

-Overheid
In enkele gevallen zijn wij wettelijk verplicht persoonsgegevens door te geven aan de overheid. Denk daarbij aan de Belastingdienst, UWV of Justitie.

Uw rechten

-Gegevens inzien of verbeteren

-Je hebt het recht om ons te vragen welke persoonsgegevens wij van je verwerken en om gegevens te laten aanpassen of verwijderen.

-Het recht om ‘vergeten te worden’.
In een aantal gevallen en onder voorwaarden heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van je hebben te laten wissen. Dit is het geval wanneer:

 1. de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
 2. je de toestemming voor het verwerken hebt ingetrokken;
 3. je persoonsgegevens door ons onrechtmatig zijn verwerkt;
 4. er een wettelijke verplichting is om de persoonsgegevens te wissen;
 • Beperking van de verwerking
  Als je van mening bent dat wij je persoonsgegevens onrechtmatig verwerken of dat de door ons verwerkte gegevens onjuist zijn, kun je verzoeken om beperking van de verwerking.
 • Overdracht van de gegevens
  Je hebt het recht om een kopie te krijgen van de persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt voor de uitvoering van het lidmaatschap of een dienst, of op basis van je toestemming. Het gaat hier alleen om persoonsgegevens die wij van jezelf hebben ontvangen. Hiermee ben je in staat om de door jouw verstrekte gegevens eenvoudig over te dragen aan een andere partij.

Indien je een beroep wilt doen op bovengenoemde rechten kun je een verzoek indienen via info@fnvmooi.nl of per post naar FNV MOOI, Nachtegaalstraat 37 (3581 AC) Utrecht onder vermelding van “mijn rechten met betrekking tot mijn persoonsgegevens”. Wij stellen controlevragen om je te identificeren. Binnen vier weken ontvang je een reactie van ons.

Aanpassing privacyverklaring

FNV MOOI kan deze privacyverklaring aanpassen. Wij raden je daarom aan deze privacyverklaring regelmatig opnieuw te bekijken bij een bezoek aan onze website.

Deze privacyverklaring is voor het laatste aangepast op 16 april 2019